Երևանի «Հայբուսակ» համալասարան

1.Ամբիոնների գործունեության կանոնակարգ

2.Գիտական խորհրդի կանոնակարգ

3. Հայբուսակ համալսարանի Տնտեսագիտական և Հումանիստար ֆակուլտետների միացյալ խորհրդի կանոնադրություն

4. Դիզայնի և հագուստի մոդելավորման ֆակուլտետի կանոնադրություն

5.Հեռակա ուսուցման կարգ

6. Ուսանողների տեղափոխման կարգ

7. Մագիստրատուրայի ընդունելության կարգ

8.Ամբիոնների վարիչների ընտրության կարգ

9. Ուսանողական գիտական ընկերության կանոնակարգ

10. Ֆակուլտետների դեկանների ընտրության կանոնակարգ

11. Իրավագիտության և միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետների կանոնադրություն

12. Բժշկական ֆակուլտետի կանոնադրություն

13. Ուսանողների հեռացման և վերականգնման կարգ

14. Շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգ

15. Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների Երևանի <<Հայբուսակ>> համալսարանում ուսուցումը շարունակելու կարգ

16. Ռեկտորի նշանակման ընթացակարգ

17. Սովորողների ընդունելության կարգ (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի)

18. Առողջ ապրելակերպի և ֆիզկուլտուրայի կենտրոնի կարգ

19. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մրցութային ընտրության և պաշտոնների տեղակալման կարգ

20. Գրադարանի կարգ

21. Մշակութային խորհրդի կարգ

22. Երևանի Հայբուսակ համալսարանի սովորողների ուսումնառության արդյունքների ստուգման և գնահատման կարգ

23. Կանոնակարգ «Հայբուսակ» համալսարանի կրթության որակի ապահովման կենտրոնի գործունեության

24. Կրթության որակի ապահովման ձեռնարկ

25. Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժնի կարգ

26.Կադրերի վարչության կարգ

27.Ուսումնամեթոդական վարչության կարգ

28.Երևանի Հայբուսակ համալսարանի կրթական գործընթացի որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցման կարգ

29.Երևանի Հայբուսակ համալսարանի էթիկայի կանոնները

30. Ուսանողի ուղեցույց 

31. Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանի զարգացման ռազմավարական ծրագիր 2016-2020

32. ՈւԳԸ Կանոնադրություն

 

«Հայբուսակ» համալսարանը միակ համալսարանն է ողջ ԱՊՀ երկրների տարածքում, որ հանդիսանում է հայ-կանադական առևտրաարդյունաբերական պալատի անդամ:

Սոց.Կայքերում

 Facebook

 

  Google plus

 

  Twitter

Հետադարձ կապ

ՀՀ   ք. Երևան

Աբելյան 6

Հեռ. 010 39-06-98, 39-61-61

Email: info@academedu.org

 

Copyright © 2014 AcademEdu.org All Rights Reserved. Designed by Kayq.org