Երևանի «Հայբուսակ» համալասարան

Հ.ԼԱԶԱՐՅԱՆԻ.ԱՆՎ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Իրավագիտության ֆակուլտետը ստեղծվել է 1991 թվականին Լորիս Քալաշյանի անվան Հայկական բաց համալսարանի հիմնադրման պահից: Այն գործել է տարբեր անվանումներով` միջազգային իրավագիտության, իրավաբանական, իրավատնտեսագիտական, իրավագիտության:

Լազարյանի անվան միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտը հիմնադրվել է 1990թ.-ին և իրականացրել է բարձրագույն կրթության ուսուցում միջազգային հարաբերություններ, արևելագիտություն և իրավագիտություն մասնագիտություններով: 2006թ-ից ինստիտուտն ընդգրկվել է Հայբուսակ համալսարանի կազմում:

2014թ. իրավագիտության ֆակուլտետը, միավորվելով Լազարյանի անվան միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի հետ, վերանվանվել է Լազարյանի անվան իրավագիտության և միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ:

Մասնագիտական ուսուցումը կազմակերպվում է երկաստիճան կրթական համակարգով` կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգին /ECTS/, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության պետական կրթական չափորոշիչներին և ինստիտուտի գիտական խորհրդի կողմից հաստատած ուսումնական պլաններին ու ծրագրերին համապատասխան:

Իրավագիտություն կրթական ծրագրի մասնագիտացումներն են.

-քաղաքացիաիրավական,

-քրեաիրավական,

-սահմանադրական,

-միջազգային-իրավական:

«Միջազգային հարաբերություններ» կրթական ծրագրի մասնագիտացումներն են.

-միջազգային հարաբերություններ,

-միջազգային տուրիզմ,

-արևելագիտություն:

 

Իրավաբանական ֆակուլտետում ուսուցումը կազմակերպվում է առկա և հեռակա ձևերով: Բակալավրիատում առկա ուսման տևողությունը 4 տարի է, հեռակա ուսմանը` 5 տարի:

Ֆակուլտետում գործում է նաև մագիստրատուրա, որի ուսման տևողությունը 2 տարի է:

Տարեկան ուսման վարձը կազմում է 330.000 դրամ:

Ֆակուլտետում դասավանդում են բարձր որակավորմամբ մասնագետներ` գիտությունների թեկնածուներ, դոցենտներ, պրոֆեսորներ, ովքեր ուսումնական աշխատանքներին զուգընթաց կատարում են գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքներ, մասնակցում են մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների, գիտաժողովների: Նրանց ուժերով հրատարակվել են դասագրքեր, մենագրություններ, ուսումնական ձեռնարկներ, գիտական հոդվածներ, մեթոդական ուղեցույցներ:

Ֆակուլտետում ձևավորված ուսանողամետ քաղաքականությունը ուսանողներին հնարավորություն է տալիս մասնակցել ուսումնական գործընթացին՝ ցուցաբերելով ինքնուրույնություն, իսկ նրանց ուսումնական բեռնվածությունը յուրաքանչյուր կիսամյակ (աշնանային և գարնանային) ներառում է ինքնուրույն գրավոր աշխատանքների կատարում (ստուգողական, կուրսային, ռեֆերատներ), որոնց հիման վրա ձևավորվում է ուսումնառության վերջնարդյունքը:

Ֆակուլտետում գործում է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կողմից հիմնադրած իրավաբանական կլինիկան, որտեղ ուսանողները ստանում են հիմնարար գիտելիքներ, ձեռք բերում գործնական հմտություններ, իրավական գիտելիքները կիրառելու կարողություններ` աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան:

Ուսանողները մասնակցում են հանրապետական և միջազգային տարբեր ծրագրերի, դատախաղերի, անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն են մատուցում սոցիալապես անապահով խավերին, փախստականներին, սեմինարներ կազմակերպում հանրակրթական դպրոցներում, դրանով իսկ նպաստում են բուհի հասարակական պատասխանատվության մեծացմանը:

Ֆակուլտետում գործում են 2 ամբիոններ`

-իրավագիտության,

-միջազգային հարաբերությունների և հասարակագիտական առարկաների:

Ֆակուլտետը գիտաուսումնական սերտ կապերի մեջ է ՄԱԿ-ի Հայաստանյան ներկայացուցչության տարբեր ստորաբաժանումների, Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության, ՀՀ Փաստաբանների պալատի,մասնավոր

փաստաբանական գրասենյակների, Իրանի Իսլամական հանրապետության դեսպանատան և մշակույթի կենտրոնի, ՀԿ-ների և այլ կառույցների հետ:

Ֆակուլտետի շրջանավարտները հաջողությամբ աշխատում են Հայաստանում, Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում և ԱՊՀ երկրների օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմիններում, իրավապաշտպան կառույցներում, բիզնեսում, հասարակական-քաղաքական կյանքի տարբեր ոլորտներում:

2019-2020 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման ընդունելությունը միասնական քննություններով կամ հարցազրույցով ըստ մասնագիտությունների`

Իրավագիտություն` մրցութային` հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր), հայ ժող պատմություն (գրավոր), օտար լեզու (գրավոր),

Միջազգային հարաբերոություններ` մրցութային` հայ ժող պատմություն (գրավոր), հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր)

օտար լեզու (գրավոր):

Ֆակուլտետի դեկան` իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Գեղեցիկ Մեխակի Գրիգորյան:

Իրավագիտության ֆակուլտետ ռազմավարական ծրագիր

Գնահատել այս նյութը
(52 Աստղ)

«Հայբուսակ» համալսարանը միակ համալսարանն է ողջ ԱՊՀ երկրների տարածքում, որ հանդիսանում է հայ-կանադական առևտրաարդյունաբերական պալատի անդամ:

Սոց.Կայքերում

 Facebook

 

  Google plus

 

  Twitter

Հետադարձ կապ

ՀՀ   ք. Երևան

Աբելյան 6

Հեռ. 010 39-06-98, 39-61-61

Email: info@academedu.org

 

Copyright © 2014 AcademEdu.org All Rights Reserved. Designed by Kayq.org