Երևանի «Հայբուսակ» համալասարան

Ստոմատոլոգիա

2 կուրս 

3 կուրս

4 կուրս 

5 կուրս

Մագիստրատուրա

 

Բուժական գործ

2 կուրս

3 կուրս

4 կուրս

5 կուրս

Մագիստրատուրա

 

Ֆարմացիա

2 կուրս

3 կուրս

4 կուրս

 

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

1 կուրս

 

Տեսնել ավելին...

Մաթեմատիկայի և ‎ֆիզիկայի ամբիոն

 

Ամբիոնի վարիչ, դոցենտ`   ԳԱՌՆԻԿ  ՏՈՆՈՅԱՆ:

 

Հիմնական դասավանդվող առարկաներն են`

 • ‎ֆիզիկա.
 • մաթեմատիկա
 • մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա
 • բարձրագույն մաթեմատիկա
 • բժշկական ֆիզիկա
 • ինֆորմատիկա
 • վիճակագրություն
 • հավանականությունների  տեսություն
 • մաթեմատիկական վիճակագրություն
 • համակարգչային գրագիտություն
 • ծրագրավորման լեզուներ
 • ճարտարագիտական գրա‎ֆիկա

Ամբիոնը սպասարկում է բոլոր ‎ֆակուլտետները:

 

Հայոց լեզվի և գրականության  ամբիոն

 

Ամբիոնի վարիչ` բանասիրական գիտությունների թեկնածու Նաիրա Բալայան:

 

Հիմնական դասավանդվող առարկաներն են`

 • հայոց լեզու
 • հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա
 • հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ
 • հայ գրականության պատմություն

Ամբիոնը սպասարկում է "Հայբուսակ" համալսարանի  բոլոր ‎ֆակուլտետները:

 

 

Ռուսաց լեզվի և համաշխարհային գրականության ամբիոն

 

Ամբիոնի վարիչ` բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ` ՆԱՏԱԼՅԱ  ԳՈՆՉԱՐ-ԽԱՆՋՅԱՆ:

Հիմնական դասավանդվող առարկաներն են`

 • ռուսաց լեզու
 • ռուս գրականությունյան պատմություն
 • արտասահմանյան գրականության պատմություն

 

Ամբիոնը սպասարկում է "Հայբուսակ" համալսարանի բոլոր ‎ֆակուլտետները:

 

 


Օտար լեզուների ամբիոն

 

Ամբիոնի վարիչ` մանկավարժական գիտությունների թեկնածու ՄԵՐԻ  ԲԱԼԱՅԱՆ

Դասավանդվող հիմնական առարկաներն են`

անգլերեն լեզու և գրականություն,

ֆրանսերեն լեզու և գրականություն,

իսպաներեն լեզու  և գրականություն,

գերմաներեն լեզու և գրականություն,

լատիներեն լեզու ,

օտար լեզվի տեսական և գործնական հնչյունաբանություն,

օտար լեզվի տեսական և գործնական քերականություն,

օտար լեզվի բառագիտություն

օտար լեզվի ոճաբանություն,

օտար լեզվի պատմություն

տեսական և գործնական թարգմանություն,

օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկա,

օտար լեզվի և հայերենի համեմատական տիպաբանություն :

 

Ամբիոնը սպասարկում է Երևանի "Հայբուսակ" համալսարանի բոլոր ‎ֆակուլտետները:

 


Հասարակագիտական առարկաների և միջազգային հարաբերությունների ամբիոն
 

Հիմնական դասավանդվող առարկաներն են`

 • հայ ժողովրդի  պատմություն,
 • քաղաքագիտություն,
 • կրոնների պատմություն,
 • փիլիսոփայություն,
 • տրամաբանություն,
 • սոցոլոգիա,
 • մշակույթաբանություն,
 • դիվանագիտության հիմունքներ,
 • դիվանագիտության պատմություն,
 • միջազգային հարաբերություններ,
 • քաղաքական ուսմունքների պատմություն,
 • հայ ազատագրական շարժման դիվանագիտությունը,
 • Հայաստանի Հանրապետության  միջազգային դրությունը և արտաքին քաղաքականությունը նորագույն ժամանակներում,
 • Դիվանագիտական էթիկա,
 • աշխարհաքաղաքականություն,
 • հայկական հարցը և միջազգային դիվանագիտությունը,
 • սփյուռք-հայրենիք հարաբերությունները,
 • դիվանագիտությունը և հյուպատոսային ծառայությունները,

Ամբիոնը սպասարկում է Երևանի "Հայբուսակ" համալսարանի բոլոր ‎ֆակուլտետները:

 

Իրավագիտության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ ` իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Բադիրյան Գրիգոր:

 

Հիմնական դասավանդվող առարկաներն են`

 • իրավունքի հիմունքներ,
 • պետության և իրավունքի տեսություն,
 • հռոմեական մասնավոր  իրավունքի հիմունքներ,
 • արտասահմանյան երկների պետության և  իրավունքի պատմություն,
 • սահմանադրական իրավունք,
 • միջազգային իրավունք,
 • կրիմինալիստիկա,
 • քրեական իրավունք,
 • քաղաքացիական իրավունք,
 • քրեական դատավարություն,
 • քաղաքացիական դատավարություն,
 • ‎ֆինանսական  իրավունք,
 • վարչական իրավունք,
 • բնապահպանական իրավունք,
 • մարդու  իրավունքների հիմունքներ,
 • քրեակատարողական իրավունք,
 • եվրոպական իրավունք,
 • շրջակա միջավայրի իրավունք,
 • մաքսային իրավունք,
 • հողային իրավունք,
 • մունիցիպալ իրավունք,
 • հարկային իրավունք,
 • ընտանեկան իրավունք,
 • քրեաբանություն (կրիմինալոգիա),
 • տնտեսական դատարան,

Ամբիոնը սպասարկում է Երևանի "Հայբուսակ" համալսարանի բոլոր ‎ֆակուլտետները:Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

 

Ամբիոնի վարիչ` մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր` Հայկ Պետրոսյան:

 

Հիմնական դասավանդվող առարկաներն են`

       տեսական մանկավարժություն,

       գործնական մանկավարժություն,

       ընդհանուր հոգեբանություն,

       սոցիալական մանկավարժություն,

       տարիքային և  մանկավարժական հոգեբանություն,

        մանկավարժության պատմություն,

        կրտսեր դպրոցի մանկավարժություն,

        սոցիալական հոգեբանություն

        կիրառական հոգեբանություն

        ընտանիքի հոգեբանություն,

        անձի հոգեբանություն,

        էթնո հոգեբանություն,

        բժշկական հոգեբանություն,

        իրավաբանական հոգեբանություն,

        կառավարման հոգեբանություն, 

         կրթության կառավարման հիմունքներ,

 

Ամբիոնը սպասարկում է "Հայբուսակ" համալսարանի բոլոր  ‎ֆակուլտետները:

 

 


Տնտեսագիտության ամբիոն

 

Ամբիոնիվարիչ` տնտեսագիտական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ ԴԻԱՆԱ ԳԱԼՈՅԱՆ:

 

Հիմնական դասավանդվող առարկաներն են`

 

տնտեսագիտության հիմունքներ,

տնտեսագիտության տեսություն,

տնտեսական պատմություն,

տնտեսական աշխարհագրություն,

միկրոտնտեսագիտություն,

տնտեսության մակրոտնտեսական կառավարում,

ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն

մենեջմենտ,

մարկետինգի հիմունքներ,

վիճակագրություն,

հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ,

ձեռնարկատիրական գործունեության պլանավորում,

տնտեսական գործունեության վերլուծություն,

ֆինանսներ և վարկ,

էկոնոմիկա և կառավարում,

արտադրության տեխնոլոգիայի հիմունքներ,

միջազգային տնտեսական հարաբերություններ,

աշխատանքի տնտեսագիտություն,

տնտեսամաթեմատիկական մոդելներ,

ռազմավարական կառավարում,

 

Ամբիոնը սպասարկում է “Հայբուսակ” համալսարանի բոլոր ‎ֆակուլտետները:

 


                     Քիմիայի և բժշկական  կենսաքիմիայի  ամբիոն

 

Ամբիոնի վարիչ` քիմիական գիտությունների թեկնածու` դոցենտ  Պետրոս Արամի Ղազարյան:

Հիմնական դասավանդվող առարկաներն են`

ընդհանուր քիմիա,

բիոօրգանական քիմիա,

ֆիզիկական քիմիա,

կոլոիդալ քիմիա,

կենսաքիմիա,

օրգանական սինթեզ,

դեղագիտական քիմիա,

դեղերի քիմիա,

տոքսիկ քիմիա,

շրջակամիջավայրիերկրաքիմիա,

Ամբիոնը սպասարկում է “Հայբուսակ” համալսարանի Բժշկական ինստիտուտի բոլոր մասնագիտությունները:

 


 

Կենսաբանության և ախտաբանության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ` կենսաբանական գիտությունների թեկնածու` Զուբեյդա Ավետիսյան

Հիմնական դասավանդվող առարկաներն են`

կենսաբանություն,

բժշկական գենետիկա,

մարդու անատոմիա,

նորմալ ֆիզիոլոգիա,

հյուսվածաբանություն,

մանրէաբանություն,

ախտաբանական անատոմիա,

ախտաբանական ֆիզիոլոգիա,

բուսաբանություն,

դատական բժշկություն,

սեկցիոն կուրս

Ամբիոնը սպասարկում է “Հայբուսակ” համալսարանի Բժշկական ինստիտուտի բոլոր մասնագիտությունները:

 


 

Դեղագիտության Ամբիոն

Ամբիոնիվարիչ` կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, ավագ գիտ.աշխատող Գագիկ Գրիգորյան

Հիմնական դասավանդվող առարկաներն են`

դեղաբանություն,

կլինիկական դեղաբանություն,

ֆարմակոգնոզիա,

դեղերի տեխնալոգիա,

կլինիկական դեղագործություն,

դեղագիտության կազմակերպում և մարկետինգ,

Ամբիոնը սպասարկում է “Հայբուսակ” համալսարանի Բժշկական ինստիտուտի բոլոր մասնագիտությունները:


 

Առողջապահության կազմակերպման ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ` բժշկական գիտությունների դոկտոր Գայանե Մելիք-Անդրասյան

Հիմնական դասավանդվող առարկաներն են`

 

հիգիենա,

դեղատների հիգիենա,

հանրային առողջություն,

համաճարակաբանություն,

 

Ամբիոնը սպասարկում է “Հայբուսակ” համալսարանի Բժշկական ինստիտուտի բոլոր մասնագիտությունները:Թերապիայի և ներքին հիվանդությունների ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ` բժշկական գիտությունների թեկնածու,  ՆԱՐԻՆԵ  ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ:

Հիմնական դասավանդվող առարկաներն են`

 • բժշկագիտության հիմունքներ,
 • առողջ կենսակերպի հիմունքներ,
 • ներքին հիվանդություններ,
 • սրտաբանություն,
 • նյարդաբանություն,
 • թոքաբանություն,
 • ճառագայթային ախտորոշում,
 • հեմատոլոգիա,
 • էնդոկրինալոգիա,
 • վարակիչ հիվանդություններ,
 • մաշկավեներաբանություն
 • ուռուցքաբանություն,
 • հոգեբուժություն,
 • իմունոլոգիա և ալերգոլոգիա,
 • ընտանեկան բժշկություն,

Ամբիոնը սպասարկում է "Հայբուսակ" համալսարանի բժշկական ինստիտուտի բոլոր մասնագիտությունները, ինչպես նաև համալսարանի մյուս բոլոր ֆակուլտետները առաջին բուժ. օգնություն, բժշկագիտություն առարկաները:


 

Ընդհանուր վիրաբուժության և վիրաբուժական հիվանդությունների ամբիոն

 

Ամբիոնի վարիչ` բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ ՎԱՀԱԳՆ  ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ: 

Հիմնական դասավադնվող առարկաներն են`

 • կլինիկական անատոմիա,
 • վիրաբուժական հիվանդություններ,
 • անեստեզիոլոգիա, ինտեսիվ թերապիա, անհետաձգելի բժշկութուն
 • աչքի հիվանդություններ,
 • քիթ-կոկորդ հիվանդություններ,
 • վնասվածքաբանություն,
 • օրթոպեդիա,
 • ուրալոգիա,
 • նյարդավիրաբուժություն,
 • պլաստիկ և միկրովիրաբուժություն,

Ամբիոնը սպասարկում է "Հայբուսակ" համալսարանի բժշկական ինստիտուտի  բոլոր մասնագիտությունները:

 


 

Մանկաբուժության, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ամբիոն

 

Ամբիոնի վարիչ` բժշկական գիտությունների թեկնածու Եվա Թորոյան:

Հիմնական դասավադնվող առարկաներն են`

 • մանկաբուժություն,
 • մանկաբարձություն,
 • գինեկոլոգիա,

Ամբիոնը սպասարկում է "Հայբուսակ" համալսարանի բժշկական ինստիտուտի բոլոր մասնագիտությունները:Ստոմատոլոգիայի ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ` բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ ԱՐԵԳ  ՍԵՓՅԱՆ:

Հիմնական դասավադնվող առարկաներն են`

 • ստոմատոլոգիական հիվանդությունների պրոպեդևտիկա,
 • թերապևտիկ ստոմատոլոգիա,
 • վիրաբուժական ստոմատոլոգիա,
 • օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա,
 • մանկական  հասակի ստոմատոլոգիա,
 • օրթոդոնտիա,
 • ստոմոտոլոգիական հիվանդությունների ֆիզիոթերապիա,
 • դիմածնոտային վիրաբուժություն,
 • ստոմատոլոգիական ծառայության կազմակերպում,
 • Ամբիոնը սպասարկում է "Հայբուսակ" համալսարանի բժշկական ինստիտուտի "Ստոմատոլոգիա" մասնագիտությունը:

 

Ավանդական և Այլընտրանքային բժշկության ամբիոն

 • Ամբիոնի վարիչ` բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Վահան Ավագյան:
 • Հիմնական դասավադնվող առարկաներն են`
 • Այլընտրանքային բժշկության հիմունքներ,
 • վերականգնողական բժշկության հիմունքներ,
 •  
 • Ամբիոնը սպասարկում է "Հայբուսակ" համալսարանի բժշկական ինստիտուտի "Բուժական գործ" մասնագիտությունը:
 •  

Դիզայնի և Հագուստի մոդելավորման ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ` Ստեփան Ոսկանյան

Հիմնական դասավանդվող առարկաներն են`

1. Գծանկար

2. Գունանկար

3. Ձևագոյացում

4. Կոմպողիցիայի հիմունքներ

5. Արխիտեկտոնիկա

6. Գունատեսություն

7. Գծագրություն

8. Նյութագիտություն

9. Գոբելենի տեխնիկա

10. Արվեստի պատմություն

11. Հագուստի պատմություն

12. Հայ արվեստի պատմություն

13. Դիզայնի պատմություն

14. Հատուկ գծանկար

15. Ազգային հագուստի և զարդանախշի կոմպոզիցիա

16. Տեքստիլ գծանկարի տեխնիկա

17. Գունավոր գրաֆիկա

18. Ձեռագործի տեխնիկա

19. Հագուստի կոմպոզիցիա

20. Կատարում նյութի վրա

21. Կարի արտադրական տեխնոլոգիա

22. Հագուստի կոնստրուկտավորում

23. Մարդաչափության հիմունքներ

24. Նախագծում դիզայն

25. Աշխատանք նյութով

26. Գրաֆիկական դիզայն

27. Բիոնիկա

28. Հեռանկար

29. Էրգոնոմիկա և ֆունկցյոնալ վերլուծություն

30. Շրիֆտ

31. Ինտերիեր, էքստերիեր

32. Համակարգչային նախագծման գրաֆիկա

«Հայբուսակ» համալսարանը միակ համալսարանն է ողջ ԱՊՀ երկրների տարածքում, որ հանդիսանում է հայ-կանադական առևտրաարդյունաբերական պալատի անդամ:

Սոց.Կայքերում

 Facebook

 

  Google plus

 

  Twitter

Հետադարձ կապ

ՀՀ   ք. Երևան

Աբելյան 6

Հեռ. 010 39-06-98, 39-61-61

Email: info@academedu.org

 

Copyright © 2014 AcademEdu.org All Rights Reserved. Designed by Kayq.org